مالیات ها

حسابداری مالیاتی

مالیات بر ارث

اموال مشمول مالیات بر ارث شامل چه مواردی می باشد؟ روش محاسبه مالیات بر ارث چگونه است؟

پاسخ : هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی،  اموالی از متوفی باقی بماند مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و وراث برای استفاده از حقوق مالی و اموال باقیمانده از متوفی نظیر حقوق بازنشستگی و دیه و همچنین انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال حقوقی و برداشت از حسابهای بانكی متوفی ملزم به ارائه گواهی حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث می باشند.

 1- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 مشمول مالیات خواهد شد.

2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%

3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلاً مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2 

وراث از نظر قانونهای مالیاتی مستقیم

 ماده 18 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند:

1- وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم كه عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها

اموال مشمول مالیات بر ارث

 ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم – اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از كلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از كسر هزینه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

ماترک متوفی :

ماترک متوفی چیست؟ آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحاً قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد .

زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.

چنانچه وراث طبقه اول متوفی جهت انجام هزینه های ضروری از قبیل كفن و دفن و مراسم ترحیم نیاز به برداشت وجه نقد از حساب بانكی متوفی داشته باشند، بانكها می توانند پس از احراز هویت كامل وراث حداكثر تا مبلغ 10.000.000 ریال بطور علی الحساب بدون ارائه گواهی واریز مالیات بر ارث پرداخت نمایند.

نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث

 ماده 20 قانون مالیاتهای مستقیم – نرخ مالیت بر ارث نسبت به سهم الارث وراث به شرح زیر است:

شرح

طبقه اول

طبقه دوم

طبقه سوم

تا مبلغ 000/000/50 ریـال

5%

15%

35%

تامبلغ 000/000/200 ریـال نسبت به مازاد000/000/50 ریال

15%

25%

45%

تا مبلغ 000/000/500 ریال نسبت به مازاد 000/000/20 ریال

25%

35%

55%

نسبت به مازاد 000/000/50 ریـال

35%

45%

65%

از سهم  الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000 ) ریال به عنوان معافیت كسر و مازاد به نرخ های طبقه اول كه كمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از كارافتاده باشد مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

اموال زیر از مشمول مالیات بر ارث خارج است

- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده، بیمه عمر، خسارت فوت ، دیه.

- هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده های متوفی نزد بانكهای ایرانی و شعب آنها در خارج از كشور و موسسه های اعتباری مجاز.

- پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شركتهایی كه سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد.

- چهل درصد ارزش سهام یا سهم الشركه متوفی در سایر شركتها.

- چهل درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و كشاورزی .

وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهـدای انقـلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود .

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یكی ازنیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد .

ماده 26 قانون مالیاتهای مستقیم – وراث (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مكلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی كه از طرف سازمان امور مالیاتی كشور تهیه می شود حاوی كلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی كه طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره كل امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند.

مدارک موردنیاز

 1- رونوشت یا تصویر گواهی شده كلیه اوراقی كه مثبت حق مالكیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی بشود.

ملک: سند مالكیت، گواهی پایان كار ساختمان یا قبض پرداخت عوارض نوسازی

اتومبیل : سند مالكیت

محل كسب: سند مالكیت یا سند اجاره و پروانه كسب

سهام شركت: برگه سهام و مدارک متعلق به شركت

اسناد مربوط به وجوه نقد نزد بانكها و موسسات اعتباری و سپرده گذاریها

2- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی

3- درصورتی كه اظهارنامه از طرف وكیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصور گواهی شده وكالت نامه یا قیم نامه

4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد.

5- گواهی فوت

6- تصویر شناسنامه كلیه وراث و متوفی

تبصره – تسلیم اظهارنـامه با مشخصات مذكور از طرف یكی از وراث ، سالب تكلیف سایر ورثه می گردد.

ماده 27قانون مالیاتهای مستقیم- اداره امـور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث ، اداره امور مالیاتی است كه آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده اداره امـور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .

 تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد .

گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث

 ماده 28 قانون مالیاتهای مستقیم – مشمولین مالیات بر ارث مكلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر (حداكثر 6 ماه پس از تاریخ فوت متوفی) موجب تعلق جریمه ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود. همچنین پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 5/2% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

ماده 31 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی مكلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست كتبی ظرف یك هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید. این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است. رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاهها موكول به ارائه گواهی نامه مذكور در این ماده خواهد بود.

روش محاسبات مالیات بر ارث

مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک و چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه در زمان فوت بوده مأخذ ارزیابی سایر اموال مالی متوفی ارزش روز آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

اثاث البیت محل سكونت از نظر مالیاتی  جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

گواهینامه واریز مالیات بر ارث

 ماده 35 قانون مالیاتهای مستقیم – ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی كه مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند، همچنین كلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی كه می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت كنند، باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این كه مالیات متعلق كلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند.

مراجع حل اختلاف

 اولین مرجع برای رفع اختلاف بین وراث و مأمور تشخیص مالیاتی پس از صدور برگ تشخیص مالیات و ابلاغ آن، رئیس اداره امور مالیاتی ذیربط است. وراث ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات می توانند به وی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارك لازم كتباً تقاضای رسیدگی كنند، رئیس اداره امور مالیاتی ظرف مدت سی روز موضوع را رسیدگی و در صورت موثر بودن مدارک، درآمد مشمول مالیاتی مورد مطالبه از سهم الارث را تعدیل خواهد نمود. در غیر این صورت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع داده خواهد شد و رأی هیأت با اكثریت آرا قطعی و لازم الاجرا است.

ماده 37 قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی كه پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیاتی موثر باشد پرونده امر جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی هیأت اقدام خواهد شد.

مالیات بر ارث وانتقال ثروت

مالیات بر ارث : مبنای مالیات بر ارث ، ثروت درگذشتگان میباشد که به ورثه آنان منقل گردیده است.اجازه وصول مالیات بر ارث در ایران اولین بار به موجب قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب آبان ماه 1316 داده شد.

2 نوع مالیات بر ارث داریم :1- مالیات بر ماترک : کلیه اموال و دارایی های متوفی پس از وضع بدهی های محققه وی وقبل از تقسیم بین وراث مشمول مالیات قرار میگیرد.

2- مالیات بر سهم الارث : از سهم الارث هر طبقه با نرخ های خاص مالیات وصول میشود.                                    

·     چنانچه متوفی یا وراث ، ایرانی و مقیم ایران باشند نسبت به کل ماترک پس از کسر هزینه کفن و دفن و مالیات بر ارث که در خارج قرار دارد از سهم الارث هر وراث با نرخ مقرر مالیات وصول میشود.

 در صورتیکه وراث و متوفی ، ایرانی ولی مقیم خارج از کشور باشند نسبت به آن قسمت از ماترک که در ایران است سهم الارث هر یک از وراث با نرخ های مقرر مشمول مالیات قرار میگیرد ، و از بقیه ماترک که در خارج از ایران قرار دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که به دولت محل وقوع مال پرداخت گردیده است با نرخ 25% مالیات دریافت میگردد.

در سایر موارد نسبت به ماترک موجود در ایران از سهم هر یک از وراث به نرخ مقرر در طبقه مربوط مالیات دریافت میشود.

مالیات بر ارث به نسبت سهم الارث از ورثه گرفته میشود

نکته1 ) سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول تا 30000000 ریال از پرداخت مالیات معاف است.

نکته 2 ) در صورتیکه هر یک از وراث طبقه اول کمتر از بیست سال سن داشته یا مهجور یا معلول از کارافتاده باشند، مبلغ معافیت 50 میلیون ریال خواهد بود.وراث طبقه اول و دوم خانواده شهدا کلا از پرداخت مالیات بر ارث معاف میباشند.

مزیت مالیات بر سهم الارث به مالیات بر ماترک : در مالیات بر سهم الارث درجه قرابت مودی با متوفی و توانایی پرداخت او در نظر گرفته می شود و به همین لحاظ عادلانه تر تلقی میگردد.

نظریات حاکم بر مالیات بر ارث: نظریات موافقین مالیات بر ارث:

1- اجتماع در اموال متوفی شریک است. 2- مالیات بر ارث مالیاتی است که متوفی در زمان حیات خود می بایست نسبت به پرداخت آن اقدام می کرد بنابراین کلیه حقوق معوقه دولت در موقع انتقال به وراث باید وصول گردد.3- وصول مالیات بر ارث به توزیع عادلانه ثروت کمک میکند.

نظریات مخالفان مالیات بر ارث:

1- مالیات بر ارث تمایل اشخاص را به پس انداز و صرفه جویی از بین میبرد.2- مالیات بر ارث قبول مخاطرات را در فعالیتهای اقتصادی کاهش میدهد.3- مالیات بر ارث واحدهای مولد ثروت را به اجزاء کوچکتر تقسیم میکند.

در شرایط کنونی نمیتوان بر دلایل مخالفی که ارائه شده زیاد تکیه داشت در واقع در شرایط فعلی موضوع تقسیم وتجزیه واحد های اقتصادی کمتر مطرح میشود زیرا واحدهای بزرگ اقتصادی یابه صورت شرکتهای سهامی یا به طرق دیگر با مشارکت تعداد زیادی به وجود می آیندکه با از بین رفتن یک یا چند صاحب سهم یا شریک فقط سهام درگذشتگان به بازماندگان منتقل میگردد.

اموال مشمول مالیات : 1- کلیه ماترک متوفی اعم از منقول و غیر منقول. 2- مطالبات قابل وصول پس از وضع دیون محقق.

اگر متوفی بازرگان بوده بدهی های مربوط به امور بازرگانی وی به هر صورت که احراز شود از ماترک کسر میگردد.

بدهی که متوفی به وراث خود دارد برای تعیین مالیات از ماترک کسر نخواهد شد باستثنای نفقه ایام معدوده و مهریه زوجه در صورت عدم پرداخت.

چنانچه به موجب رای کمسیون تشخیص ، مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزو ماترک منظور نمیشود و اگر مالیات آن قبلا پرداخت شده باشد معادل مالیات پس گرفته میشود .

مالیات بر مالکیت وانتقال ثروت: دارایی به کلیه حقوقی اطلاق می شود که شخص نسبت به اشیاء دارد و میتواند آن را تصاحب نماید.مبنای مالیات بر دارایی چیزهایی است که قبلا به دست آمده است.

راههای وصول مالیات بر دارایی :

1- مالیات بر مجموع دارایی: کلیه دارایی های شخص مشمول مالیات قرار میگیرد و نرخ واحدی در مورد تمام اقلام دارایی اعمال میشود.

2- مالیات بر دارایی خالص: مالیاتی که سالانه بر ارزش خالص دارایی ها منهای بدهی های قبلی وضع میشود .

متخصصان مالیاتی مالیات بر دارایی خالص را به عنوان مکمل مالیات بر درآمد پیشنهاد میکنند چون بار سنگین تری بر آنان که ثروت زیادی اندوخته اند تحمیل میکند و در آمد حاصل از دارایی با تلاش کمتری نسبت به درآمد حاصل از کار بدست می آید . در این نوع مالیات به ظرفیت مالیاتی چیزهایی که قبلا بدست امده بیشتر توجه میکنند.

3-مالیات بر برخی از اقلام دارایی:

آ)مالیات بر اراضی شهری: اراضی بایری که به علت دخول در طرح های عمرانی و نوسازی شهرداری ، مالکین آنها طبق گواهی سازمانهای مزبور ممنوع از ایجاد ساختمان شده یا میشوند مادامی که ممنوعیت باقی است مشمول مالیات بر اراضی نخواهند بود.

مالیات بر اراضی با نرخ های تصاعدی دریافت میشود و هدف از وضع این مالیات تشویق صاحبان اراضی بایر به عمران و آبادی است.

 ب)مالیات بر املاک مزروعی

ج) مالیات بر وسائط نقلیه

راههای برآورد عادلانه اقلام دارایی:

1-       محاسبه کلیه درآمدهای بالقوه آینده دارایی با توجه به نرخ معقول بهر ( خیالی-غیر عملی) 

2-    قبول قیمت اصلی دارایی با توجه به استهلاک و تعمیرات اساسی (نوسانات اقتصادی ، تغییر ارزش پول و تغییر قیمتها در نظر گرفته نمیشود)(عملی-به واقعیت نزدیک نیست)

3-       استفاده از قیمت فعلی دارایی های مشابه (عملی- نسبتا منطقی)

4- مالیات بر نقل و انتقالات دارایی:در هنگام انتقال ، مالکیت دارایی وصول میشود.

درمقابل معوض:به نسبت ارزش دارایی در موقع انتقال با نرخ مقرر مالیات دریافت میگردد.

بلاعوض:معمولا جهت پیشگیری از فرار مالیات بر ارث وضع میشود.

 نتقال املاک و کارخانه ها و سهام با نام به وراث طبقه اول مشمول مالیات بر ارث خواهد بود و در مواردیکه انتقال معوض باشد و عوض نیز ملک یا کارخانه یا سهام با نام باشد مابه التفاوت ارزش عوضین ماخذ احتساب مالیات بر ارث استفاده کننده خواهد بود.

هر گاه مال مورد انتقال مجددا به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود.

5- مالیات بر اضافه ارزش دارایی: مالیاتی است که بر تفاوت خرید و فروش دارایی ها وضع میشود:   ساختمان ُاراضی ُاملاک ُسهام شرکتها

 معیار منطق مالی و نافعیت درآمد در مالیات بر دارایی

از لحاظ معیار منطق مالی جنبه های مثبت و منفی متعددی وجود دارد که از نقطه نظر تخصیص ، توزیع ، تثبیت و رشد اقتصادی که از مالیات بر دارایی ناشی میشود قابل ملاحظه است.

به وسیله اعمال نرخ های متفاوت مالیات بر دارایی یا اعطای معافیت از مالیات با در نظر گرفتن فعالیتهای متفاوت اقتصادی (امور ساختمانی) میتوان فعالیتهای مورد نظر را در مناطقی تشویق یا محدود ساخت.

با وجودی که در سیستم مالیاتی ایران بیشتر به درآمد حاصل از دارایی توجه شده چنانچه مثلا مالیات بر ارث را نسبت به کل درآمدهای مالیاتی بسنجیم به درصد نسبتا قابل ملاحظه ای خواهیم رسید و همین امر از نظر معیار نافعیت درآمد قابل دفاع خواهدبود.

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:13  توسط نازنین زهرا  |